در این مقاله که به تازگی منتشر شده نویسنده از یک نسخه از کتابخانه ابن طاوس که امروزه در اختیار است سخن به میان آورده. با این وصف قبل از این ما در همینجا اشاره کردیم که دست کم یک نسخه از کفایه الطالب كنجی شافعی هم که قبلا در اختیار ابن طاوس بوده همینک موجود است. بعدا شاید بیشتر درباره این نسخه بنویسم.

مقاله یادشده را اینجا می توان دید

https://brill.com/view/journals/jim/۹/۲-۳/article-p۲۱۸_۷.xml
جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۱