خطابه مرحوم علامه سید حسن تقی زاده در مراسم ختم علامه میرزا محمد خان قزوینی را خیلی سال پیش خوانده بودم، چندین نوبت. امروز نسخه ای دیجیتالی از متن آن گفتار به دستم رسید و آن را پس از سال ها باز خواندم. به نظرم بر هر جوان طالب علم و فرهنگ و ادب و حکمت ایرانی و اسلامی فرض است که این خطابه را با دقت بخواند و با مراتب فضل و دانش و دقت نظر و تتبع عمیق و تحقیق کم نظیر و همچنین با صفات اخلاقی و انسانی علامه قزوینی به عنوان نمونه ای از دانشیان این سرزمین و سنت علمی این کهن دیار آشنایی یابد. نظام آموزشی ما متأسفانه دیگر قزوینی پرور نیست. داستانی که مرحوم تقی زاده در این خطابه در خصوص سید الحکماء مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه به نقل از مرحوم احتشام السلطنه آورده به غایت خواندنی و عبرت آموز است.
يكشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۸:۴۳