در دبیرستان علوی معلم ادبیات فارسی ما در طول سال های دبیرستان مرحوم استاد مهدی احسانی بود. امروز متوجه شدم اخیرا این استاد فرزانه به دیار باقی شتافته. بر گردن من و همه دانش آموختگان مدرسه علوی او حق عظیم دارد. در ادبیات فارسی اعم از شعر و نثر و تاریخ ادبی و علوم وابسته آشنایی بسیار خوبی داشت و در مقام تعلیم به واقع کم نظیر بود. شوق خواندن آثار مهم ادبی و همچنین نوشتن را او در دل بسیاری از ما دانش آموختگان مدرسه علوی کاشت و به حق وظیفه خود را با استادی تمام انجام می داد. اخلاقی بسیار پسندیده داشت و مهربان بود. شیوه تدریس خاص خودش را داشت و تصور نمی کنم خاطره آن از ذهن هیچ یک از شاگردانش هیچ گاه بیرون رود. او برای سال ها استاد ادبیات مدرسه علوی بود و گمان می کنم حدود سی سالی در آن مدرسه و بل بیشتر درس داد. اصلا آشتیانی بود و با وجود آنکه امکان ترقی در رشته ادبیات از نقطه نظر دانشگاهی را داشت اما شوق او برای تدریس در مدارس تهران وی را به وظیفه معلمی پایبند کرده بود. روحش شاد و روانش مینویی.
يكشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۸:۴۲