اینجا آقای کدیور نوشته اند مسئله امام زمان امری عقلی نیست و اصل مهدویت مستند به پیامبر است. نمی دانم اگر کسی آثار متکلمان را بخواند با این سخن بتواند موافق باشد. شریف مرتضی و شیخ استدلال عقلی کرده اند بر وجود امام زمان و اصل استمرار امامت. http://kadivar.com/?p=۱۳۱۲۱
پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۹