باز باید تأکید کنم بر اهمیت انتشار آثار علمین عالمین آقا حسین خوانساری و محقق سبزواری که هم با یکدیگر نسبت خاندانی داشتند و هم بر یکدیگر ردیه می نوشتند و تعارضاتی داشتند. هر دو از اعاظم علمای امامیه و محققان به معنی واقعی کلمه بوده اند. حیف که کسی اهتمامی نکرده برای چاپ مجموعه آثار حکمی هر دو و به ویژه محقق سبزواری که بیشترش چاپ نشده مانده. البته آثار اصولی و فقهی آن دو هنوز به شکل کاملی منتشر نشده. باید به یک همایشی برای محقق سبزواری اندیشید. در مشارق آقا حسین مباحث اصولی کم نیست.
پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۲