این مقاله را درباره ماجرای قتل میرزا محمد اخباری سال ۱۳۸۶ در پاریس نوشتم و چند سال بعد روی سایت کاتبان گذاشتم. منابعی که در اختیارم آن زمان بود محدود بود اما گمان می کنم نخستین باری بود که از کتاب مرحوم کاشف الغطاء در این زمینه استفاده می شد (چند سال بعد آقای جعفریان هم مطلبی نوشت که در وقت نشر مقاله خودم به آن اشاره کردم). کتاب العبقات العنبریه شایسته نوشتن یک کتاب مستقل است در تحلیل داده های آن. سبب اینکه مقاله خودم را چند سال بعد منتشر کردم این بود که چندان مطمئن نبودم که آیا نشرش به مصلحت است یا خیر. بعد که آقای جعفریان هم در این زمینه مطلبی منتشر کرد دیدم دیگر مانع بر طرف شده. راستش را بخواهید این تنها مورد در نوشته های من نبوده است. موارد متعددی هست که درباره موضوعات مختلف دینی نوشته ام اما در انتشار آنها تردید دارم. متأسفانه به نوعی خودسانسوری مبتلاییم...

http://ansari.kateban.com/post/۱۸۷۷
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۶:۰۶