یکی از مشکلات در تصحیح متن های فارسی و به ویژه متن های مذهبی فارسی کهن اختلافات زیاد نسخه هاست. تبصره العوام به طور نمونه چنین وضعی دارد. از این کتاب نسخه های بسیاری باقی مانده اما گمان نمی کنم هیچ دو نسخه ای از آن بتوان پیدا کرد که اختلافاتشان در حد معمول اختلافات نسخ عربی باشد. کاتبان عموما در تصرف در متن های فارسی راه را هموارتر می دیده اند، هم به خاطر وجود مخاطب عمومی تر و هم به دلیل عدم وجود نظام مقابله ها و عرض و قرائت نسخه ها در بیشتر موارد در خصوص متن های فارسی (و برخلاف متون مشابه عربی). به خاطر دارم مرحوم آقای روضاتی نسخه ای از تبصره داشت که با نسخه چاپی خیلی فرق می کرد. عکسی از آن را برای مرکز آقای بجنوردی وقتی تهیه کردم. کتاب مباهج المهج قطب کیذری هم از متن هایی است که از آن گویا چند نسخه ای باقی مانده و همین وضعیت را دارد. مرحوم محقق طباطبایی یکی دو نسخه ای از آن را در تراثنا معرفی کرده اند. یکی اگر اشتباه نکنم در کتابخانه گلپایگانی در قم است. البته احتمال دارد این نسخه ها همه تلخیص های سبزواری باشد. اما ایشان نظرشان متفاوت بود. احتمالا نسخه های بهجه المباهج هم اختلافات کم ندارد. کتاب های سبزواری معمولا روایت و حرف تازه ندارد. اما این یکی چون اصلش از قطب الدین کیذری است در آن روایاتی با سند و تازه دیده می شود.
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۶:۰۵