این رساله در اعتقادات از دیرباز به خود ابو الحسن اشعری منسوب بوده. به ویژه حنابله و اصحاب حدیث تمایل دارند آن را تألیف خود اشعری بدانند و این به دلیل وجود آرای محافظه کارانه در این رساله اعتقادی است. با این وصف امروزه روشن شده که این رساله از اشعری نیست. در واقع یک خطا در تاریخ تحریر رساله در آغاز نسخه این توهم را درست کرده. ابن خیر اشبیلی در فهرست خود به وضوح این رساله را تآلیف شاگرد اشعری یعنی أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي البصری می داند (ص ۲۲۳). دیگرانی هم از همین رساله با انتساب به ابن مجاهد نقل کرده اند. نه ابانه تألیف اشعری است و نه این رساله. در واقع تلاش ها برای ساختن چهره ای حنبلی مسلک و یا محافظه کارانه از ابو الحسن اشعری موجب شده این دو کتاب را به او نسبت دهند. در سال های اخیر وهابی ها خیلی روی این دو رساله سرمایه گذاری فکری می کنند تا اشعریان را مورد انتقاد قرار دهند.
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۶:۰۴