درباره عبد الله بن محمد البلوي، يک راوی شيعی که متهم به جعل احادیث و روایات بسیاری است پژوهشی را سامان داده ام که تکه های آن به تدريج در اين سايت منتشر می شود.
در اين بخش به خطای محمد کرد علي می پردازم که متن سيرة احمد بن طولون را منتسب به عبد الله بن محمد البلوي منتشر کرد و از آن پس اين کتاب همواره به عنوان اثری از بلوي مورد نظر ما شناخته می شود (و از جمله در اعيان الشيعه). حتی ديدم در دائرة المعارف بزرگ اسلامی همين خطا عيناً تکرار شده (ذيل مدخل بلوي). از کتاب سيرة احمد بن طولون معلوم است که نويسنده آن در ثلث دوم سده چهارم قمری می زيسته و اين را کرد علي هم مورد تأکيد قرار داده است. اين در حالی است که بلوي که در سنت شيعی به عنوان يک راوی متهم به جعل شناخته می شود بايد حدود سال ۳۰۰ ق فعال بوده باشد. وانگهی آنچه در سيرة ابن طولون آمده با آنچه ما از عبد الله بن محمد البلوي می شناسيم هماهنگی ندارد. بر روی نسخه يگانه کتاب سيرة أحمد بن طولون نام "ابو محمد عبد الله بن محمد (المديني البلوي)" به عنوان نويسنده کتاب آمده اما شايد (المديني البلوي) از اضافات بعدی باشد. هر چه هست اين شخص کسی جز عبدالله بن محمد البلوي شيعی است.
يكشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۲