چند کتاب زير را در دست انتشار و آماده سازی دارم:
۱- چاپ نسخه برگردان نسخه شماره ۲۱۸ از مجموعه طباطبايی کتابخانه مجلس که پيشتر در اين سايت آن را بر اساس يک عکس قديمی معرفی کردم (همينک در کتاب بررسيهای تاريخی؛ چاپ کتابخانه مجلس) و الآن با اضافات و توضيحات تکميلی در مقدمه، متن اين مجموعه ارزشمند را که شامل تعدادی منتخبات حديثی و کلامی است به پيشنهاد دوست ارجمندم آقای دکتر ايرانی در مرکز ميراث مکتوب در دست انتشار دارم.
۲- کتاب اشراق اللاهوت تأليف رکن الدين محمد بن علي الجرجاني در شرح کتاب کلامی الياقوت، نسخه کتابخانه مجلس را اين روزها برای چاپ نسخه برگردان آن در دست کار دارم. مقدمه کتاب مشتمل است بر پژوهشی درباره رکن الدين جرجاني و آنچه تاکنون از او يافته ام (نيز نک: مقدمه من بر الأبحاث او در رد بر زيديه) و درباره اهميت کتاب ياقوت و اين شرح آن و مقايسه ای ميان اين شرح با شرح ديگری با عنوان اشراق اللاهوت که تأليفی است از پسر خواهر علامه حلي (و چنانکه پيشتر نشان داده ام ظاهراً نامش اشراق اللاهوت نباشد). درباره ياقوت هم مطالبی پيشتر از نويسنده اين سطور در اين سايت منتشر شده که همينک در کتاب بررسيهای تاريخی دستياب است و آن را در مقدمه اين چاپ نسخه برگردان با تغييرات و اصلاحاتی درج خواهم کرد. اين نسخه برگردان احتمالاً در مجموعه متون ايرانی که زير نظر دانشمند ارجمند آقای جواد بشري منتشر می شود ارائه خواهد گرديد.
۳- ضوء الشهاب فضل الله راوندي که شرحی است ارزشمند بر کتاب شهاب الأخبار؛ بر اساس نسخه ترکيه و با خط سيد حيدر آملي که آن را در آنجا يافتم و در اين سايت نيز آن را معرفی نموده ام. اين کتاب را در سلسله مشترک دانشگاه آزاد برلين و مرکز ميراث مکتوب و به صورت چاپ نسخه برگردان و با همکاری زابينه اشميتکه ارائه خواهيم کرد. مقدمه ای که با همکاری زابينه اشميتکه فراهم کرده ايم مشتمل است بر مطالبی درباره شهاب الأخبار و شروح آن و نيز درباره فضل الله راوندي و اهميت شرح او؛ ولله الحمد أوّلاً وآخراً.
دوشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۱۸